Upomenutí klienta před zadáním do systému MONEY.TARGET

Dluží Vám někdo peníze, ale Vy nechcete hned využít služeb právníků a hledáte cestu, jak samy dlužné peníze vymoci? Jedním z prvních kroků, které můžete samy udělat, je upomenutí dlužníka. Co by takové upomenutí mělo obsahovat?

 

Upomínka by měla mít především následující náležitosti:

  • specifikaci věřitele (konkrétní identifikace osoby, které je dluženo),
  • specifikaci dlužníka (konkrétní identifikaci osoby, která je dlužníkem),
  • specifikaci dluhu (nejčastěji výši finanční částky),
  • specifikaci jak dluh vznikl (např. nezaplacením faktury, nevrácením finančních prostředků),
  • specifikaci splatnosti (tedy data, do kdy mělo být zaplaceno),
  • specifikaci právního titulu (tedy na základě čeho vznikl dluh - smlouva o půjče, faktura, ...).

 

 

Výše uvedené náležitosti by měla mít jakákoliv upomínka, nicméně existují samozřejmě i další náležitosti, které mohou být specifické pro různé druhy dluhů. Mezi ně patří:

  • stanovení náhradní lhůty pro splnění povinnosti (nikde není stanoveno, jak dlouhá taková lhůta má být, protože i rozsah plnění může být různý, nicméně doporučuje se s přihlédnutím k předmětu a rozsahu plnění, aby lhůta byla min. 14 dní, používá se hlavně v případě výroby či montáže nějakého díla, ale může být využito i pro finanční plnění),
  • upozornění na úroky či případné sankce, které vyplývají z pozdního plnění, pokud byly smluvně domluveny nebo pokud případně vyplývají z příslušného zákona (pokud upomínka zmiňuje úroky či jakékoliv sankce - např. smluvní pokutu, mělo by být vždy uvedeno na základě čeho je uplatňováno, tedy na základě jakého ustanovení smlouvy či zákona nebo jiného předpisuje nárokováno).

 

 

V případě, že se rozhodnete, že už Vás tato práce, kdy Vy vyvíjíte snahu, dlužník v lepším případě mlčí a v horším případě se Vám směje, nebaví, ale přesto chcete dlužníka zcela koréktně upozornit na další jeho potenciální výdaje související s vymáháním předmětné pohledávky, máte možnost mu zaslat upomínku, která bude na závěr obsahovat následující informaci:

  • "Dovolujeme si Vás informovat, že pokud výše specifikovaná pohledávka uvedená v této upomínce nebude do 14 dní uhrazena / uspokojena, využijeme všech svých zákonem stanovených možností a pověříme vymožením pohledávky specializovanou společnost či advokátní kancelář. Dovolujeme si Vás upozornit, že v takovém případě může být dlužná částka navýšena o zákonem stanovené poplatky související s vymáháním pohledávky, které budou po Vás rovněž vymáhány."

Touto větou dáte v podstatě dlužníkovi poslední možnost, aby se s Vámi domluvil. Dále tím dlužníka upozorníte, že případné další vymáhání mu může způsobit navýšení vymáhané částky. Úmyslně doporučujeme použít tuto formulaci takto obecně, protože v danou chvíli ještě není zapotřebí dávat dlužníkovi více informací (např. kdo se bude vymáháním zabývat).

 

 

Nejlepší způsob je zaslat upomínku dlužníkovi doporučenou poštou s doručenkou, protože tím získáte doklad o podání a zároveň o převzetí či odmítnutí převzetí. Nicméně ze zkušenosti víme, že v dnešní době může zafungovat i upomínka zaslaná e-mailem či obyčejnou poštou, vždy je to případ od případu. Ovšem doporučujeme, aby pozdější upomínky např. 3. a 4. byla vždy posílána oficiálně poštou s doručenkou, aby byla zajištěna průkaznost a dohledatelnost. 

 

 

Je nezbytně nutné myslet na to, že by tato fáze Vašeho snažení neměla trvat zbytečně dlouho, dle současného znění Občanského zákoníku lze velmi zjednodušeně říci, že dluhy, které se nepodaří vymoci do 3 let jsou promlčené a pravděpodobnost jejich úspěšného vymožení se blíží nule. Čím více času na vymožení z těchto tří let zbyde specialistům na vymáhání dluhů, tedy advokátním kancelářím zapojeným do systému MONEY.TARGET, tím je vyšší pravděpodobnost úspěšného vymožení!

 

Vzory dokumentů ke stažení (jedná se pouze o doporučené vzroy dokumentů, které je vždy nutno upravit dle konkrétního případu):

 

Zadat pohledávku do systému MONEY.TARGET můžete zadat zde.