Pohledávky z dlužného výživného

Má Vaše společenství vlastníků jednotek pohledávky za jeho členy z titulu neuhrazených plateb? Potom je třeba identifikovat společenství vlastníků (IČ, sídlo) a stručně identifikovat dlužníka a jako přílohy doložit:

výpis z katastru nemovitostí, na němž je zapsána nemovitá věc, jíž se dluh týká, a z něhož vyplývá vlastnictví jednotky dlužníkem

stanovy společenství vlastníků jednotek, pokud nejsou uloženy ve sbírce listin v rejstříku společenství vlastníků jednotek

  • předpis úhrad, na jehož základě je dlužník povinen plnit ve prospěch společenství vlastníků jednotek, s rozlišením fixních položek a položek zálohových (vázaných na užívání bytu/jednotky – typicky jsou to úhrady za teplo a vodu)
  • soupis dlužných plateb
  • v případě, že dlužné platby jsou platbami zálohovými a vznikla již povinnost tyto platby vyúčtovat, pak je třeba doložit příslušné vyúčtování a v návaznosti na vyúčtování vyčíslit výši dluhu dlužníka a doložit kdy a jak bylo vyúčtování dlužníkovi doručeno
  • informaci o tom, zda dlužník uhradil, byť zčásti, dluh – pak sdělit přesné datum úhrady, výši uhrazené částky a způsob provedení platby, který je třeba doložit (platba hotově - doložit příjmový doklad, platba bankou – doložit výpis z bankovního účtu)
  • případně popis skutkového stavu věci, pokud některý z dokumentů chybí

Je třeba upozornit na skutečnost, že dlužné platby se ve většině případů skládají jednak z tzv. fixních plateb, které mají být hrazeny společenství vlastníků jednotek a které nepodléhají vyúčtování (typicky úhrady do tzv. fondu oprav, příspěvky na správu, …), jednak ze zálohových plateb souvisejících s užíváním bytu (typicky zálohy na teplo, zálohy na vodné a stočné apod.). V souladu se stanovami je společenství vlastníků jednotek povinno provést vyúčtování zálohových plateb typicky ke konci běžného kalendářního roku. V případě, že tedy již vznikla povinnost vyúčtovat zálohové platby, pak nelze vymáhat platby ve výši záloh, ale pouze dluhy z titulu vyúčtování těchto plateb.

 

Pohledávka z titulu neuhrazených plateb ve prospěch společenství vlastníků jednotek se v obecné rovině promlčuje ve lhůtě 3 let od splatnosti jednotlivých plateb, případně od splatnosti závazku z titulu vyúčtování zálohových plateb. Po uplynutí této lhůty se vymahatelnost dluhů oslabuje a zcela zaniká v případě, že dlužník vznese námitku promlčení v řízení před soudem. Před nahráním veškerých dokumentů týkajících se Vaší pohledávky, je tedy možné provést kontrolu, zda Vaše pohledávka není promlčená a je šance na její úspěšné vymožení.