Jaké náležitosti je nutné doložit v případě vymáhání dlužné faktury?

Je nutné poskytnout stručné údaje o dlužníkovi a jako přílohu doložit následující:

  • písemnou smlouvu (pokud byla tato uzavřena)
  • pokud nebyla uzavřena písemná smlouva, je třeba doložit písemnou objednávku zboží či služeb (třeba i ve formě emailu)
  • pokud není ani objednávka, pak je nutno uvést stručný popis, kdy k ústní objednávce došlo a jak to lze prokázat (např. svědecká výpověď, sms …)
  • samotnou fakturu
  • předávací protokol (stvrzující např. předání díla) nebo dodací list (stvrzující dodávku zboží)
  • informaci o tom, zda dlužník uhradil, byť zčásti, dluh – pak sdělit přesné datum úhrady, výši uhrazené částky a způsob provedení platby, který je třeba doložit (platba hotově - doložit příjmový doklad, platba bankou – doložit výpis z bankovního účtu)
  • důležitou komunikaci s dlužníkem (sms nebo emaily, případně označení přítomných svědků), ze které vyplývá například uznání dluhu
  • případně popis skutkového stavu věci, pokud některý z dokumentů chybí

Pohledávka z titulu neuhrazené faktury se v obecné rovině promlčuje ve lhůtě 3 let od splatnosti faktury. Po uplynutí této lhůty se vymahatelnost pohledávky oslabuje a zcela zaniká v případě, že dlužník vznese námitku promlčení v řízení před soudem. Před nahráním veškerých dokumentů týkajících se Vaší pohledávky, je tedy možné provést základní kontrolu, zda je Vaše pohledávka promlčená či nikoli a zda je šance na její úspěšné vymožení. Z uvedeného pravidla existují výjimky, kdy např. uvedená zákonná promlčecí lhůta se „prodlužuje“, pokud došlo k uznání dluhu ze strany dlužníka.

Spolu s jistinou mohou být po dlužníkovi dle konkrétních okolností nárokovány zákonné úroky z prodlení, smluvní úroky z prodlení, případně smluvní pokuta. Možnost uplatnění těchto nároků je vždy vyhodnocována advokátní kanceláří, a to na základě dohody s věřitelem (klientem).