Nesplacená zápůjčka

Je nutné poskytnout stručné údaje o dlužníkovi a jako přílohu doložit následující:

Abychom mohli Váš nárok z neuhrazené smlouvy o zápůjčce vymáhat, je nutné nám sdělit stručné údaje o dlužníkovi a jako přílohu doložit následující dokumenty:

  • písemnou smlouvu o zápůjčce (pokud byla tato uzavřena)
  • pokud písemná smlouva uzavřena nebyla, je třeba doložit stručný popis, kdy k uzavření ústní smlouvy došlo a jak to lze prokázat (např. svědecká výpověď, sms, email …)
  • písemné potvrzení o předání peněz, případně výpis z bankovního účtu věřitele prokazující odeslání částky
  • informaci o tom, zda dlužník uhradil, byť zčásti, dluh – pak sdělit přesné datum úhrady, výši uhrazené částky a způsob provedení platby, který je třeba doložit (platba hotově - doložit příjmový doklad, platba bankou – doložit výpis z bankovního účtu)
  • případně popis skutkového stavu věci, pokud některý z dokumentů chybí.

Za obsah smlouvy o zápůjčce si věřitel zodpovídá sám, avšak podstatnou náležitostí této smlouvy je splatnost zápůjčky. Pohledávka z titulu neuhrazené zápůjčky se v obecné rovině promlčuje ve lhůtě 3 let od splatnosti zápůjčky. V případě, že byla mezi věřitelem a dlužníkem sjednána splatnost ve splátkách, promlčuje se každá splátka jednotlivě ve lhůtě 3 let od splatnosti každé splátky, pokud nebyla sjednána ztráta výhody splátek. V takovém případě se zápůjčka promlčuje ve lhůtě 3 let od zesplatnění dluhu. Po uplynutí této lhůty se vymahatelnost zápůjčky oslabuje a zcela zaniká v případě, že dlužník vznese námitku promlčení v řízení před soudem. Před nahráním veškerých dokumentů týkajících se Vaší zápůjčky, je tedy možné provést kontrolu, zda je Vaše pohledávka promlčená či nikoli a zda je šance na její úspěšné vymožení. Z uvedeného pravidla existují výjimky, kdy např. uvedená zákonná promlčecí lhůta se „prodlužuje“, pokud došlo k uznání dluhu ze strany dlužníka.

Spolu s jistinou mohou být po dlužníkovi dle konkrétních okolností nárokovány zákonné úroky z prodlení, smluvní úroky z prodlení, smluvní úroky, případně smluvní pokuta. Možnost uplatnění těchto nároků je vždy vyhodnocována advokátní kanceláří, a to na základě dohody s věřitelem (klientem).