Nesplacená směnka

Je nutné poskytnout stručné údaje o dlužníkovi a jako přílohu doložit následující:

 • směnku (je nutné, aby držitel směnky disponoval jejím originálem)
 • pokud existuje – pak písemné potvrzení o předání peněz, případně výpis z bankovního účtu věřitele prokazující odeslání částky
 • informaci o tom, zda dlužník uhradil, byť zčásti, směnečnou jistinu – pak sdělit přesné datum úhrady, výši uhrazené částky a způsob provedení platby, který je třeba doložit (platba hotově - doložit příjmový doklad, platba bankou – doložit výpis z bankovního účtu)

Za obsah směnky si její výstavce zodpovídá sám, neboť bez podstatných náležitostí se ze směnky může stát bezcenný kus papíru. Aby směnka mohla být brána jako cenný papír, je nutné, aby její písemná forma obsahovala:

 • označení, že se jedná o směnku (doslovné označení v textu listiny)
 • příkaz zaplatit danou finanční sumu (bez dalších podmínek)
 • jméno a adresa toho, kdo má směnku zaplatit
 • splatnost
 • místo zaplacení
 • jméno věřitele, tedy toho, jemuž má být zaplaceno
 • datum a místo vystavení směnky
 • vlastnoruční podpis výstavce směnky

U vlastní směnky není nutné uvádět, kdo danou směnku zaplatí, jelikož je to vždy výstavce směnky. Majitel směnky nemá právní nárok požadovat po dlužníkovi částku před datem splatnosti, avšak není ani povinen tuto platbu před datem splatnosti přijmout. Pohledávka z titulu neuhrazené směnky se v obecné rovině promlčuje ve lhůtě 3 let od splatnosti směnky. Po uplynutí této lhůty se vymahatelnost směnky oslabuje a zcela zaniká v případě, že dlužník vznese námitku promlčení v řízení před soudem. Před nahráním veškerých dokumentů týkajících se Vaší směnky, je tedy možné provést kontrolu podstatných náležitostí směnky, a zda není pohledávka z titulu směnky promlčená a je šance na její úspěšné vymožení.

Spolu s jistinou je možno po dlužníkovi požadovat dle konkrétních okolností zaplacení směnečných úroků. Možnost uplatnění těchto nároků je vždy vyhodnocována advokátní kanceláří, a to na základě dohody s věřitelem (klientem).