Náhrada škody

Poškodil Vám někdo majetek? V takovém případě je tedy nutné identifikovat osobu, která poškození způsobila, a jako přílohy doložit následující:

  • doklad o pořízení poškozené movité věci
  • doklad o vlastnictví poškozené nemovité věci
  • fotodokumentaci poškozené věci, je-li k dispozici
  • stručný popis skutkového stavu věci – jak k poškození došlo
  • svědecké výpovědi či jiné důkazní prostředky vztahující se k tvrzenému poškození věci
  • předběžné ocenění způsobené škody (znalecký posudek či odborné vyjádření)
  • dle okolností doložení dalších podkladů důležitých pro úspěšné vymožení náhrady škody či nemajetkové újmy

Promlčecí lhůta začíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Právo může být uplatněno poprvé, pokud se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měla a mohla. Okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty pak zákonodárce stanovil pro některé případy zvlášť.

Vzhledem ke složitosti této problematiky je veškeré posouzení na advokátní kanceláři, která bude pohledávku vymáhat.