Dlužný nájem a podnájem

Tato část se týká věřitelů (pronajímatelů v případě nájmu a nájemců v případě podnájmu), kterým nájemce či podnájemce neuhradil včas nájem či podnájem.

Je nutné poskytnout stručné údaje o dlužníkovi a jako přílohu doložit následující:

  • písemnou smlouvu o nájmu
  • písemnou smlouvu o podnájmu
  • pokud se pohledávka vztahuje ke službám, pak nutno předložit vyúčtování služeb, které se váže k nájmu či podnájmu, včetně zohlednění případných záloh na službách
  • přehled dlužných plateb nájemného či podnájemného, včetně případných částečných plateb

Za obsah smlouvy o nájmu či podnájmu si věřitel zodpovídá sám, avšak podstatnou náležitostí této smlouvy je označení pronajaté věci, způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním nemovité věci nebo jejich výše.

Pokud je předmětem nájmu věc nemovitá, důležitý je zákonný požadavek na písemnou formu nájemní smlouvy, neboť zákon v tomto případě neakceptuje ústní nájemní smlouvy.

Pohledávka z titulu neuhrazeného nájemného či podnájemného se v obecné rovině promlčuje ve lhůtě 3 let od splatnosti jednotlivých nájmů či podnájmů. Po uplynutí této lhůty se vymahatelnost zápůjčky oslabuje a zcela zaniká v případě, že dlužník vznese námitku promlčení v řízení před soudem. Před nahráním veškerých dokumentů týkajících se Vaší pohledávky, je tedy možné provést kontrolu platnosti nájemní či podnájemní smlouvy, a zda Vaše pohledávka není promlčená a je šance na její úspěšné vymožení.

Spolu s jistinou jsou po dlužníkovi dle konkrétních okolností nárokovány zejména zákonné úroky z prodlení. Možnost uplatnění těchto nároků je vždy vyhodnocována advokátní kanceláří, a to na základě dohody s věřitelem (klientem).