Jaké podmínky musí splňovat pohledávka, aby ji bylo možno systémem MONEY.TARGET vymáhat?

Vzhledem k tomu, že pro Vás pracujeme bezplatně a své náklady vymáháme až následně po dlužníkovi, jsou stanoveny vstupní podmínky, které musí pohledávka i věřitel splnit.

Pohledávka musí splňovat následující kritéria:

  • dlužník musí být fyzická osoba - občan České republiky,
  • výše pohledávky musí činit 10.000,- Kč a více, není-li domluveno jinak - pro SVJ platí 2.000 Kč,
  • pohledávka musí být relevantní a nesmí být promlčená,
  • věřitel pro prvotní přezkoumání zakázky je povinen předložit výpis dlužníka z insolvenčního rejstříku z něhož vyplývá, že na dlužníka není vedena insolvence (lze získat bezplatně na internetu - www.justice.cz),
  • věřitel pro prvotní přezkoumání zakázky je povinen předložit výpis dlužníka z evidence exekucí z něhož vyplývá, že na dlužníka není vedena exekuce, resp. že je vedena max. jedna exekuce (lze získat na internetu - www.ceecr.cz nebo na Czech POINTu za poplatek 30/60,- Kč).

Nesplňuje-li pohledávka výše uvedené parametry, není možné ji zadat do systému bezplatného efektivního systému vymáhání pohledávek.

 

Věřitel/klient systému Money.Target je povinen poskytovat jak systému pro prvotní posouzení pohledávky, tak následně spolupracujícím advokátním kancelářím pravdivé a úplné informace ve vztahu k pohledávce i osobě věřitele. Zjistí-li se v průběhu vymáhání, že informace nebyly poskytnuty úplně nebo byly poskytnuty nesprávně, což zabrání řádnému vymožení pohledávky, mohou být následně prokazatelně vynaložené náklady na vymáhání vymáhány na věřiteli/klientovi, který neposkytl úplné či pravdivé informace.