Jakým způsobem funguje aplikace MONEY.TARGET?

Kontrolní a zadávací fáze:

  • Po zadání nezbytných informací k pohledávce bude provedena kontrola jejich úplnosti a relevance a v případě potřeby budete vyzváni k doplnění potřebných informací (vše bezplatně).
  • Následuje orientační posouzení pohledávky z dostupných veřejných zdrojů (zdarma).
  • Poté je případ předán některé ze spolupracujících advokátních kanceláří. Advokátní kancelář Vám poté zašle plnou moc a příkazní smlouvu (opět bezplatně) a po podpisu těchto dokumentů z Vaší strany budou neprodleně zahájeny kroky k vymožení pohledávky.
  • Tedy jedinou smlouvu, kterou uzavřete, je ta s advokátní kanceláří.

Mimosoudní vymáhání:

  • Dlužníkovi je v prvním kroku zaslána advokátní kanceláří předžalobní výzva k úhradě dlužné částky s veškerým příslušenstvím (úroky apod.). Pokud dlužník pohledávku po této výzvě uhradí, získáte zpět celou dlužnou jistinu.
  • Odměnu advokátní kanceláře hradí dlužník částkou, která byla stanovena ve výzvě k úhradě nad rámec dlužné jistiny, čili pro Vás opět ZDARMA.
  • V úvahu dále připadají i různé formy smírného řešení problému, pokud dlužník pohledávku najednou neuhradí, ale projeví vůli situaci řešit (například splátkový kalendář). V takovémto případě bude odpovídající dokumentace, na základě předchozího projednání s Vámi, zpracována advokátní kanceláři, za což opět nebudete nic hradit.

Soudní vymáhání:

  • V případě, že se výzva k úhradě zcela mine účinkem, následuje vymáhání soudní, zpracováním a následným podáním relevantního návrhu/žaloby.
  • Pokud vymáhání pohledávky nebude úspěšné, nemusíte za odvedenou práci s vymáháním pohledávky nic hradit, neboť pro tento případ nehradíte spolupracující advokátní kanceláři žádnou odměnu.

Exekuce:

  • Pokud by dlužník neuhradil svůj dluh ani na základě rozhodnutí soudu, následuje exekuční řízení, v rámci kterého veškeré náklady nese dlužník.